การบรรยายพิเศษ "การนั่งทำงานที่ถูกสุขลักษณะ"
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การนั่งทำงานที่ถูกสุขลักษณะ" ให้กับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล อาคาร 1 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

Appropriate sitting posture    Appropriate sitting posture

Appropriate sitting posture    Appropriate sitting posture

Print

UP