โครงการ Lunch Seminar: Postural Control in LBP
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Lunch Seminar โดยมีหัวข้อเรื่องคือ Immediate effects of voluntary motor training of trunk stabilizer muscles on response times, postural control and electromyography of trunk muscles in chronic low back pain patients ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก นายปรเมศร์ กลิ่นสุคนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด โดยหัวข้อการบรรยายนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรของคณะเป็นอย่างสูง

Postural Control in LBP    Postural Control in LBP

Postural Control in LBP    Postural Control in LBP

Print

UP