โครงการ Lunch Seminar: Research Experience in Netherlands
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Lunch Seminar โดยมีหัวข้อเรื่องคือ Research experience abroad at Department of Paediatrics - Developmental Neurology, University of Groningen, the Netherlands ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพีรยา เต็มเจริญสุข นักศึกษาปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด บรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ได้จาก University of Groningen, the Netherlands ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรของคณะเป็นอย่างสูง

Research Experience in Netherlands    Research Experience in Netherlands

Research Experience in Netherlands    Research Experience in Netherlands

Print

UP