อธิการบดีและผู้บริหารจัดทำข้อตกลงงานกับคณะกายภาพบำบัด
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัด ต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงงานส่วนงานคณะกายภาพบำบัด ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด โดยทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะและได้จัดทำข้อตกลงงานกับทางคณะกายภาพบำบัด โดยทางคณะกายภาพบำบัดได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

PRESIDENT VISITED    PRESIDENT VISITED

PRESIDENT VISITED    PRESIDENT VISITED

Print

UP