การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน ตำบลศาลายา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นกับตัวแทนจากชุมชนศาลายาเพื่อการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน ตำบลศาลายา จากการปฏิบัติงาน การศึกษา และวิจัยในชุมชน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 505 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Brainstorming    Brainstorming

Brainstorming    Brainstorming

Brainstorming    Brainstorming

Brainstorming

Print

UP