โครงการสร้างศักยภาพนักศึกษากายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพิเศษสร้างศักยภาพนักศึกษากายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในรูปแบบของการบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงผลเสียของบุหรี่ต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงความเข้าใจในกลไกการติดบุหรี่ และความรู้เบื้องต้นเพื่อการเลิกบุหรี่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุวรรณี จรูงจิตรอารี คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล อาจารย์ธนรัตน์สรวลเสน่ห์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และ ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม (Auditorium) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีคณาจารย์และนักศึกษาสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

Non-Smoking Society    Non-Smoking Society

Non-Smoking Society    Non-Smoking Society

Non-Smoking Society    Non-Smoking Society

Non-Smoking Society    Non-Smoking Society

Print

UP