Lunch Seminar: Postural control during standing
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     หลักสูตรปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Lunch Seminar โดยมีหัวข้อเรื่องคือ Postural control during standing ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 609 ชั้น 6 คณะกายภาพบำบัด ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ทิพวัลย์ โอภาสกรุณา นักศึกษาปริญญาเอกชั้นปีที่ 5 บรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ได้จาก University of Maryland, College Park ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรของคณะเป็นอย่างสูง

Postural control during standing    Postural control during standing

Postural control during standing    Postural control during standing

Print

UP