โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ระยะที่ 1
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     คณะกายภาพบำบัด ดำเนินโครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2554 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรคณะกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน มีบุคลากรคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการ 27 คน โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน การระดมสมองเพื่อจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละงาน การนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาปรับแก้และถือปฏิบัติต่อไป

Work Flow    Work Flow

Work Flow    Work Flow

Work Flow    Work Flow

Work Flow    Work Flow

Work Flow    Work Flow

Work Flow

Print

UP