ปัจฉิมนิเทศน์ PT44
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศน์ ประจำปีการศึกษา 2553-2554 แก่นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 44 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 โดยในภาคเช้าเป็นการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ ในการสมัครงานและแนะนำการทำงานในสถานที่ต่างๆ โดยมีวิทยากรรับเชิญได้แก่ คุณวิไลลักษณ์ เตชะสาธิต และคุณบุษบา ศิริวัตร

     ในภาคบ่าย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่อาจารย์คณะกายภาพบำบัด เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้คณาจารย์ คณะกายภาพบำบัดได้ให้ให้คำแนะนำและให้พรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ก่อนการสำเร็จการศึกษา เป็นเพื่อแนวทางในการใช้ชีวิตและการทำงานต่อไป

PT44    PT44

PT44    PT44

PT44    PT44

PT44    PT44

PT44    PT44

PT44    PT44

PT44    PT44

PT44    PT44

PT44    PT44

PT44    PT44

Print

UP