โครงการพัฒนาคุณภาพ: กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

     งานประกันคุณภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพประจำปี 2554 ในหัวข้อเรื่อง “กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร” ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 30-31 มกราคม 2554

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากร โดยในการนี้ ทางคณะกายภาพบำบัดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ น.พ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ) และทีมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรรับเชิญ

Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values    Mahidol Core Values

Mahidol Core Values

Print

UP