Mr.Kent Osborn เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา Mr.Kent Osborn จากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ได้รับการต้อนรับโดย ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย คณะกายภาพบำบัด และพูดคุยเกี่ยวกับงานด้านบริการวิชาการ คลินิก และหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

Mr.Kent Osborn visited the Faculty    Mr.Kent Osborn visited the Faculty

Mr.Kent Osborn visited the Faculty    Mr.Kent Osborn visited the Faculty

Print

UP