การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม และวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 คณะกายภาพบำบัด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด ครั้งที่1 นำโดยทีมวิทยากรจากเสมสิกขาลัย ซึ่งบุคลากรคณะกายภาพบำบัด ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานของคณะฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มเพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่างๆ โดยการสำรวจทั้งในภาพรวมขององค์กร และในฝ่ายงานว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อย่างไร ทั้งนี้บุคลากรทุกคนได้ร่วมกันคิดและวางแผน เพื่อผลักดันให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะฯ บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน

The strategic plan    The strategic plan

The strategic plan    The strategic plan

The strategic plan    The strategic plan

The strategic plan    The strategic plan

Print

UP