Dr.Rajendra Koju จาก Nepal เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Napal visited the Faculty

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 Dr. Rajendra Koju จากมหาวิทยาลัย Kathmandu ประเทศเนปาล เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านกายภาพบำบัดระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย เยี่ยมทักทายคณบดีคณะกายภาพบำบัด และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาของ Mr.Shambhu P Adhikari ซึ่งอยู่ในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Kathmandu และยังได้รับเชิญให้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Kathmandu ในการที่จะคงไว้ซึ่งความร่วมมือที่ดีต่อไป

Napal visited the Faculty    Napal visited the Faculty

Napal visited the Faculty    Napal visited the Faculty

Napal visited the Faculty    Napal visited the Faculty

Napal visited the Faculty    Napal visited the Faculty

Napal visited the Faculty    Napal visited the Faculty

Print

UP