ยินดีต้อนรับ Dr.Patricia E. Sullivan รองศาสตราจารย์อาคันตุกะ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด ยินดีต้อนรับ Dr.Patricia E. Sullivan รองศาสตราจารย์อาคันตุกะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางมาคณะกายภาพบำบัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด วิทยากรในการสัมมนา และที่เป็นปรึกษาในงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับหลังปริญญา รวมถึงคณาจารย์และนักกายภาพบำบัด ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 23 เมษายน 2557 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน

Welcome Visiting    Welcome Visiting

Welcome Visiting    Welcome Visiting

Print

UP