สถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 คณะผู้แทนคณะกายภาพบำบัด นำโดย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ อ.พงษ์ชัย วัชรเขื่อนขันธ์ นางรัชพร ราชแพทยาคม และ น.ส.ภัททา จิตรอรุณไสว เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 55

55th anniversary    55th anniversary

Print

UP