งานปฐมนิเทศและโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2555
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Auditorium คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด เรื่องกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติขณะศึกษา ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อยังประโยชน์ต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

ORIENTATION    ORIENTATION

ORIENTATION    ORIENTATION

ORIENTATION    ORIENTATION

ORIENTATION    ORIENTATION

ORIENTATION    ORIENTATION

ORIENTATION    ORIENTATION

ORIENTATION    ORIENTATION

ORIENTATION    ORIENTATION

ORIENTATION    ORIENTATION

ORIENTATION    ORIENTATION

ORIENTATION    ORIENTATION

ORIENTATION    ORIENTATION

Print

UP