วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดได้จัดงานวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครู รวมถึงการกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา ในการนี้ มีการมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษา การมอบรางวัลพานไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำกิจกรรม

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Teacher Homage Day    Teacher Homage Day

Print

UP