โครงการ งานพลังกลุ่มและความสุข สำนักงานคณบดี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

Power Group and Happiness

รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ ผศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ "งานพลังงานกลุ่มและความสุข" ที่จัดขึ้นโดยทีมวิทยากร จากเสมสิกขาลัย ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เสริมสร้างความสามัคคี มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และหล่อหลอมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน

Power Group and Happiness    Power Group and Happiness

Power Group and Happiness    Power Group and Happiness

Power Group and Happiness    Power Group and Happiness

Power Group and Happiness    Power Group and Happiness

Power Group and Happiness    Power Group and Happiness

Print

UP