รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 Prof. Dr. Patricia E. Sullivan คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต และคณาจารย์ เข้าร่วมฟังการรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังประมาณ 20 คน

Progress report    Progress report

Progress report    Progress report

Progress report    Progress report

Print

UP