สืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2555 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในช่วงเช้า เวลา 7.00-8.00 น. เริ่มจากกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ กรวดน้ำและรับพร จากนั้นในช่วงบ่าย รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด กล่าวเปิดพิธี หลังจากนั้น อาจารย์อาวุโสให้โอวาส และได้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป โดยผู้เข้าร่วมงานร่วมกันแต่งกายแบบไทยเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามประจำชาติ และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่าน

SONGKRAN FESTIVAL    SONGKRAN FESTIVAL

SONGKRAN FESTIVAL    SONGKRAN FESTIVAL

SONGKRAN FESTIVAL    SONGKRAN FESTIVAL

SONGKRAN FESTIVAL    SONGKRAN FESTIVAL

SONGKRAN FESTIVAL    SONGKRAN FESTIVAL

SONGKRAN FESTIVAL    SONGKRAN FESTIVAL

SONGKRAN FESTIVAL    SONGKRAN FESTIVAL

SONGKRAN FESTIVAL    SONGKRAN FESTIVAL

SONGKRAN FESTIVAL    SONGKRAN FESTIVAL

SONGKRAN FESTIVAL    SONGKRAN FESTIVAL

SONGKRAN FESTIVAL    SONGKRAN FESTIVAL

SONGKRAN FESTIVAL    SONGKRAN FESTIVAL

SONGKRAN FESTIVAL    SONGKRAN FESTIVAL

Print

UP