การประชุมวิชาการ 2555: MANUAL THERAPY FOR SI JOINT PROBLEMS
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2555 หัวข้อเรื่อง "Manual Therapy for SI Joint Problems" โดยมีวิทยากรคือ อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน ในวันที่ 14-16 มีนาคม 2555 ณ ห้อง 500 ชั้น 5 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก

SI JOINT PROBLEMS    SI JOINT PROBLEMS

SI JOINT PROBLEMS    SI JOINT PROBLEMS

Print

UP