โครงการกายภาพบำบัดชุมชน : การเข้าถึงผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล ทางกายภาพและจิตใจ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการบริการกายภาพบำบัดในชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงจัดให้มีประชุมวิชาการเรื่อง "การเข้าถึงผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล ทางกายภาพและจิตใจ"โดยมีวิทยากรในโครงการคือรองศาสตราจารย์ ดร.วิมลวรรณ เหียงแก้ว และ อ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 – 16.30 น.ห้องคริสตัล โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด และบุคลากรจากโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งทำงานในชุมชนสนใจเข้าฟังกันมากมาย

COMMUNITY PROJECT    COMMUNITY PROJECT

COMMUNITY PROJECT    COMMUNITY PROJECT

Print

UP