อำลานักกายภาพบำบัดลาว
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวคำอำลาคุณสมสิด สมสักสิด คุณ แก้วมะนี สีปะเสิด คุณพูเงิน มะนีวง คุณติก วันนะสุก และคุณเกสอน จันทะลาด นักกายภาพบำบัดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนักกายภาพบำบัดได้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ ที่คณะกายภาพบำบัด และหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอต้อนรับในการมาเยี่ยมเยียนครั้งต่อๆ ไป

นักกายภาพบำบัดลาวได้เขียนจดหมายที่สร้างความซาบซึ้งใจ ซึ่งเป็นความประทับใจของพวกเขาที่มีต่อคณะกายภาพบำบัด

Farewell    Farewell

Farewell    Farewell

Farewell    Farewell

Farewell    Farewell

Farewell    Farewell

Print

UP