งานนโยบาย พัฒนาคุณภาพและตรวจสอบ ฉบับที่ 2 ปี 2555
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

งานนโยบาย พัฒนาคุณภาพและตรวจสอบ คณะกายภาพบำบัด ได้ดำเนินโครงการ "Quality Assurance" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะกายภาพบำบัด มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารด้านการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ได้มีการจัดทำแผ่นพับข่าวงานนโยบาย พัฒนาคุณภาพและตรวจสอบ ประจำปีที่ 2 ปี 2555

สำหรับฉบับที่ 1 ปี 2555 ที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลจากการตอบคำถาม คือ น.ส.จินตนา กัลป์ยาลัง ได้รับอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ขนาด 8 GB และ USB HUB ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

Policy, Quality Development and Audit    Policy, Quality Development and Audit

Print

UP