ยินดีต้อนรับและปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จาก สปป.ลาว
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวยินดีต้อนรับ นายคำหล้า แก้ววงสา นางแก้วพูคำ จันทะพอน นายถั่ว สุวันนะทำ นางดอนแก้ว กมมะทัน และ นางสอนเพ็ด สอนตะอาด ผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจัดปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมตามโครงการการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคทางกายภาพบำบัด ในด้านการดูแลผู้ป่วยและการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งรวมระยะเวลาการดำเนินโครงการทั้งหมด 6 สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2557

LAO PDR    LAO PDR

LAO PDR    LAO PDR

Print

UP