ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ) เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด เพื่อประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 505 โดยได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ONESQA

ONESQA    ONESQA

ONESQA    ONESQA

ONESQA    ONESQA

ONESQA    ONESQA

Print

UP