ต้อนรับนักกายภาพบำบัดจากลาว ในพิธีเปิด ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

the opening ceremony

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี และ อ.วิมลรัตน์ สกุลเลิศผาสุก อาจารย์คณะกายภาพบำบัด ได้ให้การต้อนรับนักกายภาพบำบัด จำนวน 5 คน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิด ณ อาคารท้องพระโรง พระตำหนักวังสวนกุหลาบ

the opening ceremony the opening ceremony the opening ceremony

Print

UP