สมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2554
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน สัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 29 มกราคม 2555 ณ ห้อง 303 ห้องสโมสรนักศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อชี้แจงกฎระเบียบในการพัฒนาการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์อันดีของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

Student Association seminar    Student Association seminar

Student Association seminar    Student Association seminar

Student Association seminar    Student Association seminar

Student Association seminar

Print

UP