ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดจาก สปป.ลาว ในพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ และ อ.วิมลรัตน์ สกุลเลิศผาสุข อาจารย์คณะกายภาพบำบัด ได้ให้การต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรกายภาพบำบัด จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลรามาธิบดี

LAO PDR

Print

UP