กายภาพบำบัดในชุมชน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

จากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนศาลายาภายหลังจากอุทกภัย คณะกายภาพบำบัดได้เล็งเห็นว่าควรมีกิจกรรมบริการวิชาการ กายภาพบำบัดเพื่อชุมชน ในวันที่ 12 มกราคม 2555 นำทีมโดยอาจารย์ ดร.ภครตี ชัยวัฒน์และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ อาจารย์ ดร. นันทินี นวลนิ่ม และนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 ไปให้คำปรึกษา ทำการตรวจร่างกาย รักษา และฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด ณ หมู่บ้านสหพร ตำบลศาลายา ภายใต้ รายวิชา กายภาพบำบัดในชุมชน

Physical Therapy in Community    Physical Therapy in Community

Physical Therapy in Community    Physical Therapy in Community

Physical Therapy in Community    Physical Therapy in Community

Print

UP