เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Student Association    Student Association

Student Association    Student Association

Student Association    Student Association

Student Association    Student Association

Print

UP