โครงการ Lunch Seminar: Habitual Exercise
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Lunch Seminar โดยมีหัวข้อเรื่องคือ Does Habitual Exercise Improve Cardiovascular Disease Risks? ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 505 ชั้น 5 คณะกายภาพบำบัด (ศาลายา) โดยได้รับเกียรติจาก อ.นันทินี นวลนิ่ม อาจารย์คณะกายภาพบำบัด โดยหัวข้อการบรรยายนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรของคณะเป็นอย่างสูง

Lunch Seminar    Lunch Seminar

Lunch Seminar    Lunch Seminar

Print

UP