ยินดีต้อนรับ Dr.Patricia E. Sullivan จากประเทศ USA
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอกล่าวยินดีต้อนรับ Dr.Patricia E. Sullivan รองศาสตราจารย์อาคันตุกะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาและเป็นที่ปรึกษางานวิจัยสำหรับคณาจารย์และนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556 โดยมีตารางกิจกรรมมากมาย ประกอบไปด้วย เป็นที่ปรึกษางานวิจัย การสัมมนาวิชาการ รวมถึงการเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "Decision making in Orthopedic and Neurological field" และกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งรวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน

Dr.Patricia E. Sullivan

Print

UP