ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมประชุม APTSA Congress ประเทศไต้หวัน
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 สมาชิกสหพันธ์นิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย (สกนท.) ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม The 4th congress of the Asia Physical Therapy Student Association (APTSA) ณ ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 4-5 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มี 6 ประเทศด้วยกัน นั่นคือ ไทย อินโดนีเซีย พม่า ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไต้หวัน นอกจากความรู้ที่จะได้จากการบรรยายในประชุมครั้งนี้แล้ว การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสหพันธ์นิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยกับนิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดประเทศต่างๆในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ต่างๆ อีกด้วย

APTSA Congress    APTSA Congress

APTSA Congress    APTSA Congress

APTSA Congress    APTSA Congress

Print

UP