Mr.Jeffery Soong จากมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores, UK เยี่ยมชมคณะ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา Mr.Jeffery Soong จากมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores สหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด ได้รับการต้อนรับโดย ผศ.ดร.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ทั้งนี้การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย คณะกายภาพบำบัด และพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบัน

Liverpool John Moores    Liverpool John Moores

Liverpool John Moores    Liverpool John Moores

Print

UP