การประชุมวิชาการ 2556 : From body compensation to physicaltherapy approaches
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัดประจำปี 2556 หัวข้อเรื่อง " From body compensation to physicaltherapy approaches" โดยมีวิทยากรคือ อ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา และ อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ อาจารย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 20-23 สิงหาคม 2556 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

Conference    Conference

Conference    Conference

Conference    Conference

Conference    Conference

Conference    Conference

Conference    Conference

Conference

Print

UP