อบรมเชิงปฏิบัติการ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี Sarah Crowther และ Swee Hwa Wah จาก Sheffield Hallam University, UK เป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อ "Neurodynamics of the Lower Limb" ให้กับอาจารย์ นักกายภาพบำบัดและนักศึกษาหลังปริญญา ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน และได้รับความสนใจจากการเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

Neurodynamics    Neurodynamics

Neurodynamics    Neurodynamics

Neurodynamics    Neurodynamics

Neurodynamics    Neurodynamics

Neurodynamics    Neurodynamics

Neurodynamics    Neurodynamics

Print

UP