นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sheffield Hallam, UK
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยในระหว่างวันที่ 14-23 พฤษภาคม 2556 มีนักศึกษา 2 คน ได้แก่ Ms.Alice Mason และ Ms.Becky Campbell จาก Sheffield Hallam University, UK มาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน และฝึกปฏิบัติงานทางด้านคลินิก ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทางด้านกายภาพบำบัดที่หน่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลศิริราช นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้พาเที่ยวที่จังหวัดอยุทธยา และสถานที่ต่างๆโดยรอบ รวมระยะเวลาการศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 สัปดาห์

Student Exchange    Student Exchange

Student Exchange    Student Exchange

Student Exchange    Student Exchange

Student Exchange    Student Exchange

Student Exchange    Student Exchange

UP