Dr.Libba Ingram, Talent Management Learning Specialist at Management Sciences for Health, USA เยี่ยมชมคณะฯ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 Dr.Libba Ingram, Talent Management Learning Specialist at Management Sciences for Health, USA เยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Dr.Patricia E.Sullivan รองศาสตราจารย์อาคันตุกะจากสาธารณรัฐอเมริกา และ อ.ดร. ภครตี ชัยวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และพูดคุยเกี่ยวกับงานทางด้านคลินิกกายภาพบำบัด งานวิจัย รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน

Dr.Libba Ingram    Dr.Libba Ingram

UP