กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการและคัดกรองความเสี่ยง covid19 และการเตรียมความพร้อมรับวัคซีนเข็มที่ 3
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "การจัดการและคัดกรองความเสี่ยง covid19 และการเตรียมความพร้อมรับวัคซีนเข็มที่ 3" เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของคณะ โดย กภ. อาภาณัฐ ผลกมล จากทีมคัดกรองความเสี่ยงศูนย์กายภาพบำบัด ในหัวข้อ "การจัดการและคัดกรองความเสี่ยง covid 19 " และ ผศ.ดร.กภ.วนาลี กล่อมใจ ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมรับ วัคซีนเข็มที่ 3 หรือ booster dose" ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมกว่า 130 ท่าน ผ่านช่องทาง Online โดยได้รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีฯ ร่วมกิจกรรม และตอบคำถามในช่วงท้ายเพื่อให้บุคลากรเข้าใจและพร้อมรับมือกับสถานการณ์โควิดต่อไป

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการและคัดกรองความเสี่ยง covid19 และการเตรียมความพร้อมรับวัคซีนเข็มที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการและคัดกรองความเสี่ยง covid19 และการเตรียมความพร้อมรับวัคซีนเข็มที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการและคัดกรองความเสี่ยง covid19 และการเตรียมความพร้อมรับวัคซีนเข็มที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการและคัดกรองความเสี่ยง covid19 และการเตรียมความพร้อมรับวัคซีนเข็มที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการและคัดกรองความเสี่ยง covid19 และการเตรียมความพร้อมรับวัคซีนเข็มที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการและคัดกรองความเสี่ยง covid19 และการเตรียมความพร้อมรับวัคซีนเข็มที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการและคัดกรองความเสี่ยง covid19 และการเตรียมความพร้อมรับวัคซีนเข็มที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการและคัดกรองความเสี่ยง covid19 และการเตรียมความพร้อมรับวัคซีนเข็มที่ 3

UP