โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน (OD) ประจำปี 2564
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน (OD) ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรในคณะได้มีเวลาสันทนาการร่วมกัน อันก่อให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขึ้น และแนวปฏิบัติซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับดำเนินองค์กรที่จะทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตามภารกิจ เป้าหมายของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของคณะฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดคณะกายภาพบำบัด และ ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำ Flagship ตามแผนยุทธศาสตร์คณะกายภาพบำบัด โดยแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 12 กลุ่ม เพื่อระดมสมอง โดยมีทีมบริหารและบุคลากรเข้าร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ 1 ใน 3 ในเอเชียอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน (OD) ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน (OD) ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน (OD) ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน (OD) ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน (OD) ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน (OD) ประจำปี 2564

UP