โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวัดผลและประเมินผล
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564 งานการศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวัดผลและประเมินผล เพื่อพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่การศึกษาให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ และหลักเกณฑ์ด้านการวัดผลและประเมินผล และนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education ซึ่งจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ในการนี้ คณะกายภาพบำบัด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ อาจารย์ประจำสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรพิเศษมาบรรยายให้ความรู้ และ แบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติด้านการวัดผลและประเมินผล ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยคณาจารย์ในคณะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวัดผลและประเมินผล โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวัดผลและประเมินผล โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวัดผลและประเมินผล โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวัดผลและประเมินผล โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวัดผลและประเมินผล โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวัดผลและประเมินผล

UP