กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 คณะกายภาพบำบัดได้จัดกิจกรรม The 4th PTMU Quality Day ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม งานพัฒนาและ R2R ของบุคลากร และนักศึกษาของทางคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะกรรมการในการร่วมตัดสินผลงาน ร่วมกับ คณะกรรมการอีก 5 ท่าน โดยกิจกรรมนี้ จัดเป็นงานแบบผสมทั้งนำเสนอแบบ Online และ Onsite รายนามผู้รับรางวัลจากโครงการ The 4th PTMU Quality Day 2021 ประเภทต่างๆได้แก่ กภ.ปรัธยาน์ ภาคภากร : รางวัลดีเด่น ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี (Team Good Practice) นางสาวณิชา สุธารสวัชราธร : รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมของนักศึกษา นายขจรยศ อนุรักษ์ธรรม : รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรมของบุคลากร นางสาวภาพวิจิตร เสียงเสนาะ : รางวัลชนะเลิศประเภทโครงการงานพัฒนาของบุคลากร สายวิชาชีพ นางสาวพลอยชนกภรณ์ เพิ่มแสงสุวรรณ : รางวัลชนะเลิศประเภทโครงการงานพัฒนาของบุคลากร สายวิชาสนับสนุน ในงานยังมีการมอบรางวัล "รางวัลอาจารย์ดีเด่น รองศาสตราจารย์ กภ.สุรศักดิ์ ศรีสุข" ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ และ "รางวัลนักกายภาพบำบัดรุ่นใหม่ดีเด่น รองศาสตราจารย์ กภ.สุรศักดิ์ ศรีสุข" ได้แก่ นายธนัท ติกปัญญาวุฒิ

กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day กิจกรรม The 4th PTMU Quality Day

UP