ประชุมวิชาการ หัวข้อ Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมออนไลน์ในหัวข้อ Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice โดยมี รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน หลักการทางสรีรวิทยา วิธีการเลือกรูปแบบ การวัดและการให้การรักษา การประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และการประเมินด้านความปลอดภัยในการใช้ TMS ให้กับ คณาจารย์ทางกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดและบุคคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กภ.วรรธนะ ชลายนเดชะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง เป็นประธานในการการเปิดงาน ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมการอบรมในรูปแบบ Webinar โดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมสนใจถามคำถามท่านวิทยากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า 200 คน ก่อนจะจบงานด้วยการถ่ายภาพร่วมกัน

ประชุมวิชาการ หัวข้อ Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice ประชุมวิชาการ หัวข้อ Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice ประชุมวิชาการ หัวข้อ Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice ประชุมวิชาการ หัวข้อ Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice ประชุมวิชาการ หัวข้อ Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice ประชุมวิชาการ หัวข้อ Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice ประชุมวิชาการ หัวข้อ Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice ประชุมวิชาการ หัวข้อ Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice ประชุมวิชาการ หัวข้อ Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice ประชุมวิชาการ หัวข้อ Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice

UP