โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ตวงยศ สุภีกิตย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile ซึ่งจัดโดยงานทรัพยากรบุคคล คณะกายภาพบำบัด ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 304 คณะกายภาพบำบัด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม และผสมผสานด้วยรูปแบบออนไลน์ โดยมีทีมบริหาร หัวหน้างานหัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ภาระงานของตน และหาวิธีเพื่อที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานของสายงานของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งพัฒนาสายงานของตนอย่างถูกต้องและเหมาะสม

โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile โครงการ Creative Academies หัวข้อ Lean and Agile

UP