หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด ขอรับการทบทวนและรับรองหลักสูตร ตามมาตรฐานของสมาพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลก (WFOT)
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด ขอรับการทบทวนและรับรองหลักสูตร ตามมาตรฐานของสมาพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลก (WFOT) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ทั้งหมด 6 ท่าน โดยมีนายกสมาคมกิจกรรมบำบัด/อาชีวบําบัดแห่งประเทศไทย นางเดือนงาม ภักดี เป็นประธาน ในวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยมีคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตรกิจกรรมบำบัดและเจ้าหน้าที่การศึกษา คณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อเสนอแนะ ณ.ห้องประชุม 505 คณะกายภาพบำบัด และแบบออนไลน์ การประชุมนี้ส่งเสริมยุทธศาสตร์การศึกษาของคณะฯ ในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด ขอรับการทบทวนและรับรองหลักสูตร ตามมาตรฐานของสมาพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลก (WFOT) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด ขอรับการทบทวนและรับรองหลักสูตร ตามมาตรฐานของสมาพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลก (WFOT) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด ขอรับการทบทวนและรับรองหลักสูตร ตามมาตรฐานของสมาพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลก (WFOT) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด ขอรับการทบทวนและรับรองหลักสูตร ตามมาตรฐานของสมาพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลก (WFOT) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด ขอรับการทบทวนและรับรองหลักสูตร ตามมาตรฐานของสมาพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลก (WFOT) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด ขอรับการทบทวนและรับรองหลักสูตร ตามมาตรฐานของสมาพันธ์นักกิจกรรมบำบัดโลก (WFOT)

UP