Benthe Svane Eriksen, Denmark เยี่ยมชมคณะฯ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 มกราคม 2556 อาจารย์จาก VIA University College, Denmark เข้าเยี่ยมชมคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะกายภาพบำบัด วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และเยี่ยมชมศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Denmark visited    Denmark visited

Denmark visited    Denmark visited

Denmark visited    Denmark visited

Denmark visited    Denmark visited

UP