งานประชุมวิจัยทางกายภาพบำบัดระดับนานาชาติ (IPTRS 2021)
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็น Keynote speaker ในงานประชุมวิจัยทางกายภาพบำบัดระดับนานาชาติ The International Physical Therapy Research Symposium 2021 เรื่อง "Innovative Approaches in Physical Therapy Management for Stroke: from Laboratory to Clinical Setting" และมีคณาจารย์ และ นักศึกษาหลังปริญญาเข้าร่วม ในการนี้เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ปีนี้มีเจ้าภาพหลักคือ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และเจ้าภาพร่วมคือภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 250 คน

งานประชุมวิจัยทางกายภาพบำบัดระดับนานาชาติ (IPTRS 2021) งานประชุมวิจัยทางกายภาพบำบัดระดับนานาชาติ (IPTRS 2021) งานประชุมวิจัยทางกายภาพบำบัดระดับนานาชาติ (IPTRS 2021) งานประชุมวิจัยทางกายภาพบำบัดระดับนานาชาติ (IPTRS 2021)

UP