ขอขอบคุณคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการรับเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและตัวแทนบุคลากร ขอขอบคุณ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการรับเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกายภาพบำบัด

ขอขอบคุณคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการรับเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ขอขอบคุณคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการรับเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ขอขอบคุณคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการรับเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ขอขอบคุณคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการรับเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

UP