พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization
Home > ข่าวและประกาศ > ข่าวกิจกรรม

งานพัฒนาบุคลากร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี หัวข้อ Lean and Agile Organization ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ตวงยศ สุภีกิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากร และให้คำแนะนำกระบวนการต่างๆ ตามหลักของ Lean โดยมีคณบดี ทีมบริหาร หัวหน้างานหัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมฟังการอบรม และ ร่วมกิจกรรมระดมสมองและประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างพร้อมเพียง เพื่อวิเคราะห์ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง กระบวนการทำงานให้ใช้ทรัพยากรน้อยลงแต่ให้ผลลัพธ์ที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์สำหรับบุคลากรสำนักงานคณบดีและศูนย์กายภาพบำบัด จากการวิเคราะห์การทำงานร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนา ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อองค์กรอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์คณะฯ ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 304 คณะกายภาพบำบัด และทางออนไลน์โดยจำกัดผู้เข้าร่วมในห้องไม่เกิน 50 ท่าน

พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization พลังกลุ่มสำนักงานคณบดี: Lean and Agile Organization

UP